Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Raħal Ġdid

Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira f'Raħal Ġdid hija l-aktar waħda riċenti fil-gzejjer Maltin u bdiet tiġi organizzata fl-1971. Iżda tajjeb niċċaraw li fl-1945, din il-Parroċċa għamlet il-vara tar-Redentur u sentejn wara dik tad-Duluri u minn dan iż-żmien sal-1970 dejjem ħarget purċissjoni b'dawn iż-żewġ vari biss.


Fl-1971 twettqet xi ħaga li ma nafux li qatt ġrat xi mkien ieħor. Fi spazju ta' xahar, ċertu Patri Amando Ballucci, bil-permess tal-kappillan ħa l-inizjattiva li joħloq sett vari temporanji minn bċejjec ta' statwi u kurċifissi skartati jew imkissra li sab jiġru 'l hemm u 'l hawn. Bil-għajnuna ta' Biagio Galea, irnexxielu ilesti l-Marbut, l-Ecce Homo, il-Veronika, il-Vara l-Kbira u Kristu mejjet. Bil-għajnuna ta' numru ta' voluntiera tlesta wkoll l-armar kollu meħtieġ biex tiġi organizzata l-purċissjoni. Is-Sur Carmelo Buġeja daħal għax-xogħol tal-injam u ħadem il-bradelli, il-bankuni, il-lasti u l-lasti furċini filwaqt li s-Sur Joe Deguara ħadem ix-xogħol tal-ħadid u tal-landa bħall-brazzi u l-fanali. Wara dan ix-xogħol kollu kellu jiġri li waqt il-purċissjoni, infetħu bibien is-sema u fi ftit ħin, ir-reffiegħa kellhom jiġru lura lejn il-knisja b'dawn il-vari bilkemm imżanżna.


Wara din l-esperjenza, il-Parroċċa daret fuq l-istatwarju Antonio Farrugia (li kien diġa' ħadem l-istatwa tar-Redentur 28 sena qabel) biex jibda jaħdem sett ġdid ta' vari. Dan tlesta sal-1975. Peress li l-knisja ta' dan il-lokal hija kbira, Farrugia ħaseb biex l-istatwi jkunu akbar min-normal. Il-Veronika kienet vara bi tliet figuri għax kienet tinkludi mara Lhudija b'tifel magħha.


Mill-1987 sal-lum, Raħal Ġdid tista tgħid bidel il-vari kollha ħlief ir-Redentur u parti mid-Duluri ma vari ġodda, xogħol l-aħwa Alfred u Michael Camilleri Cauchi.

Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira f'Raħal Ġdid

Il-Ġimgħa 14 ta' April 2017 fil-5.30pm

Cipresso - Angelo Melilli

L-Ort

Din il-vara hija xogħol l-istatwarju Għawdxi Michael Camilleri Cauchi u żżanżnet għall-purċissjoni tas-sena 2009. Naraw fiha lil Kristu f'mument ta' niket kbir u jinsab imfarraġ minn anġlu li jidher maqtugħ mill-art qed jittajjar. 

Il-vara precedenti ta' Antonio Farrugia (1972/3)

Il-vara precedenti ta' Antonio Farrugia (1972/3)

Sas-sena 2008, il-vara tal-Ort li kienet takkumpanja l-purċissjoni kienet miss-sett li Antonio Farrugia kien hadem għal din il-lokalita bejn l-1972 u l-1973 (ara ritratt xellug).


This is one of the latest additions to the Paola set and first joined the procession in 2009. It is the work of Michael Camilleri Cauchi, which shows Jesus in a state of great sadness, comforted by an angel which almost appears to be floating behind him. This statue replaced the one that made part of the set commissioned to Antonio Farrugia between 1972 and 1973 (photo left).

Vara oħra xogħol ta' Michael Camilleri Cauchi li akkumpanjat il-purċissjoni għall-ewwel darba fl-2007. Hija vara fejn tispikka d-drammatiċita' fil-mument li Kristu qed jgħid lil Ġuda li kellu jittradih b'bewsa. 

It-Tradiment ta' Ġuda

Ġuda jidher mifxul waqt li Kristu minkejja kollox għandu espressjoni ta' ħniena f'wiċċu. Il-vara ta' qabel din (ara ritratt isfel) kienet miss-sett ta' Antonio Farrugia.

This is again another statue that replaced Antonio Farrugia's work (pictured right) for this parish. It is the work of Michael Camilleri Cauchi and was completed in 2007. Camilleri Cauchi managed to portray the moment before Judas is about to kiss Jesus to betray him, in dramatic fashion. While Judas is seen confused, Jesus has a merciful expression on his face.

Il-vara ta Ġuda xogħol ta' Antonio Farrugia

Il-vara ta Ġuda xogħol ta' Antonio Farrugia

Il-Marbut

Il-Vara tal-Marbut li naraw illum hija xogħol bil-kartapesta tal-istatwarju Alfred Camilleri Cauchi u tlestiet fl-2005. Hija unika għax Kristu qed jiġi ppreżentat marbut minn idejh it-tnejn, kważi mdendel ma' kolonna għolja fil-mument li qed jiġi msawwat minn manigold. 

Antonio Farrugia (1972)

Antonio Farrugia (1972)

Il-vara ta' qabel (ara ritratt xellug) kienet ukoll xogħol Antonio Farrugia u kienet ilha toħroġ fil-purċissjoni ta' Rahal Ġdid mill-1973.


This statue was added to the Paola set in 2005 substituting a former work by Antonio Farrugia (picture left). The artist Alfred Camilleri Cauchi, in this unique statuary group presents Jesus with both his hands tied to a column, well above his head, while he is being brutally whipped by the flogger at the back.

Din hija vara oħra ta' Michael Camilleri Cauchi li tlestiet fl-2007. L-istatwarju qed jurina b'mod drammatiku l-mument proprju meta Pilatu ippreżenta lil Kristu msawwat u mżeblaħ lill-folla - Ecce Homo (Ara r-Raġel). 

Ecce Homo

Il-vara ta' qabel, xogħol Antonio Farrugia kienet ukoll tinkludi l-figura ta' Pilatu u bħall-vari l-oħra kienet saret fl-1973 (ara ritratt lemin).


This is another of the new additions to the Paola set of statues. It is the work of Michael Camilleri Cauchi which he completed in 2007. The artist depicts the moment when Pontius Pilate presents a beaten and ridiculed Jesus to the crowd of gathered Jews – ‘Ecce Homo’ (Behold the Man). The former work of Antonio Farrugia (see picture right) , which this statue replaced , also featured the figure of Pontius Pilate.

Antonio Farrugia (1972)

Antonio Farrugia (1972)

Ir-Redentur

Ir-Redentur hija l-ewwel vara li Antonio Farrugia kien ħadem għal dan il-lokal fl-1945, u dik is-sena kienet l-ewwel darba li saret il-purċissjoni tar-Redentur f'din il-Parroċċa. Kien biss tmienja u għoxrin sena wara li l-istess statwarju ġie mqabbad biex ikompli jaħdem is-sett kollu tal-Passjoni. Illum, dan huwa l-uniku xogħol ta' dan l-istatwarju li għadna naraw fil-purċissjoni ta' Raħal Ġdid.


Fl-2012 il-vara ġiet irrestawrata minn Fr Charles Vella kif tidher fir-ritratti fuq ix-lemin.

This statue is the only remaining effort by Antonio Farrugia which is still included in the Paola Procession. It is in fact, Farrugia’s first work for this parish and featured in the earliest procession of the Redeemer in 1945. In 2012 it underwent restoration by Fr Charles Vella as seen in the picture on the right.

Rahal Gdid (It-Tieni Parti)